Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

          บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินด้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการรับ/โอนเงินระหว่างประเทศชั้นนำของประเทศไทย ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการของบริษัท ดังนั้น เพื่อแสดงความโปร่งใสของบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายฯ”) สำหรับลูกค้าของบริษัท ได้แก่ (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ใช้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการรับ/โอนเงินระหว่างประเทศ (2) ลูกค้านิติบุคคล ที่ใช้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการรับ/โอนเงินระหว่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อใช้แจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. นโยบายฉบับนี้จะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน โดยบริษัทอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สาขา เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาร์แกรม (Instagram) และทวิตเตอร์ (Twitter)) โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (เช่น อีเมล) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
     3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
          3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง หรือมีอยู่กับบริษัททั้งที่เกิดจากการใช้บริการ ติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามข้อ 2

          3.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่บริษัทมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาต

     3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่ขอสมัคร และ/หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ สาขา เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใด เป็นต้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เฉพาะกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือตามที่กฎหมายอนุญาต

4. ประเภทของลูกค้าที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน ประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านต้องการจากบริษัท ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านเป็นเจ้าของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     4.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา
          4.1.1 ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ หมู่เลือด วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ประเทศที่เกิด ลายมือชื่อ รูปถ่าย รูปถ่ายเอกสารที่ทางราชการออกให้ ทะเบียนบ้าน รายละเอียดในแบบฟอร์มและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ KYC เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ เป็นต้น

          4.1.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ที่อยู่ไปรษณีย์ปัจจุบัน ที่อยู่ไปรษณีย์ของสถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล LINE ID บัญชี Facebook เป็นต้น

          4.1.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ท่าน เช่น ประเภทบริการที่ท่านเลือก รายละเอียดตามใบคำขอสมัครใช้บริการของบริษัท ข้อมูลเอกสารแนบบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้อมูลเอกสารแนบบริการรับ/โอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

          4.1.4 ข้อมูลทางธุรกรรม เช่น รายละเอียดการทำธุรกรรมถึงท่านและจากท่าน วันที่ และ/หรือ เวลาที่ทำธุรกรรม จำนวนเงินที่ทำธุรกรรม จำนวนเงินสุทธิที่ได้รับ ข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้อมูลการรับ/โอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่เช็ค เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิต วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เป็นต้น

          4.1.5 ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น รายละเอียดการทำธุรกรรมถึงท่านและจากท่าน วันที่ และ/หรือ เวลาที่ทำธุรกรรม จำนวนเงินที่ทำธุรกรรม จำนวนเงินสุทธิที่ได้รับ ข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้อมูลการรับ/โอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่เช็ค เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิต วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เป็นต้น

     4.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล และบุคคลที่ติดต่อกับบริษัทโดยประการอื่น
          4.2.1 ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ หมู่เลือด วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ประเทศที่เกิด ลายมือชื่อ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รายละเอียดในแบบฟอร์มและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ KYC เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ เป็นต้น

          4.2.2 ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง รายละเอียดงาน ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององค์กรที่ทำงาน อายุการทำงาน สถานที่ทางาน ระดับการเข้าถึงข้อมูลในระบบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือแสดงตนผู้มีอำนาจในนามบริษัท เป็นต้น

          4.2.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ที่อยู่ไปรษณีย์ปัจจุบัน ที่อยู่ไปรษณีย์ของสถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล เป็นต้น

5. หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัท เช่น ผู้ค้าประกัน ผู้บริหารระดับสูง ผู้มีอำนาจ ผู้ได้รับมอบอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับประโยชน์ ผู้รับเงินโอนในต่างประเทศ ตัวแทน บุคคลที่อยู่ในสายการควบคุมหรือการเป็นเจ้าของ เจ้าของร่วม และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท และบุคคลอื่นใดที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วยอันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัท โดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉิน โปรดแจ้งนโยบายฯ นี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้รับทราบและขอความยินยอมหากจำเป็น หรือมีฐานทางกฎหมายอื่นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามมายังบริษัทด้วย

6. วัตถุประสงค์ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
     6.1 วัตถุประสงค์ตามฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
          6.1.1 การตลาดและการสื่อสาร เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการสื่อสาร การโฆษณาทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชันและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม บริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น โดยไม่สามารถพิจารณาให้ตั้งอยู่บนฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

          6.1.2 ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (data analytics business) ของ บริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น

          6.1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่อ่อนไหวของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
            (1) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ระบบการจดจำใบหน้า ข้อมูลภาพถ่ายจำลองใบหน้า) เพื่อการทำการพิสูจน์ตัวตน KYC และเพื่อการยืนยันตัวบุคคล รวมถึงการให้บริการแก่ท่าน
            (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน

     6.2 วัตถุประสงค์ตามฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
          บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานการเข้าทำและการปฏิบัติตามสัญญา ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน เช่น ท่านใช้บริการใดของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
          6.2.1 เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่าน พิสูจน์ ระบุ และยืนยันท่านหรือตัวตนของท่าน เป็นต้น

          6.2.2 เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการและบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เช่น เพื่อเข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการและจัดการความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับท่าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบผลิตภัณฑ์หรือ ให้บริการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบรายละเอียดของข้อตกลงหรือสัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมทางการเงิน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม เพื่อรับ/ส่งจดหมาย และเอกสารสำคัญถึงท่าน เพื่อจัดทำรายงานแจ้งลูกค้าสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อส่งมอบข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อประมวลผลการชำระเงิน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี ให้บริการจัดการหรือการดำเนินธุรกรรมหลังการขาย เพื่อจัดสรรและยกเลิกกิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (เช่น ทำการยกเลิกการให้บริการ หรือยกเลิกบัญชีของท่าน เป็นต้น) เป็นต้น

          6.2.3 เพื่อสร้างความประทับใจด้วยบริการหลังการขาย เช่น เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากบริษัท ภายในกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และอำนวย ความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อจัดการกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า คำขอ คำติชม การร้องเรียน การเรียกร้องประกัน เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งและให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแก่ท่าน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น

          6.2.4 เพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย และการสื่อสาร เช่น เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการสื่อสาร การโฆษณาทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทในเครือของบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ตามที่ท่านได้ระบุความต้องการของท่านไว้หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อน รวมถึง ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ใกล้เคียงกับความสนใจและประวัติการรับผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการเสนอการขาย ข้อเสนอและสิทธิพิเศษ แคมเปญ งานกิจกรรม งานสัมมนา การจัดให้มีการแข่งขัน การชิงโชค การชิงรางวัล การตั้งบูธ และอีเว้นท์ร่วมกับสาขาเพื่อพบปะกับท่าน รวมถึงการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของบริษัท เป็นต้น

          6.2.5 เพื่อการค้นหาและแนะนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม เช่น เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจ ทราบถึงความต้องการของท่าน และปรับผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับท่าน เป็นต้น

          6.2.6 เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น เพื่อประเมิน วิจัยการตลาด วิเคราะห์ จัดทำแบบจำลองและพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย ระบบโครงสร้างในเชิงภูมิศาสตร์ และการดำเนินธุรกิจเพื่อท่านและลูกค้าของบริษัททั้งหมดและภายในกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อออกกลยุทธ์และแคมเปญผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อจัดทำรายงานเชิงภาพรวม เพื่อดำเนินโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจและเพื่อปรับเนื้อหาของบริษัทให้เหมาะกับความชอบของลูกค้าของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ เป็นต้น

          6.2.7 เพื่อเรียนรู้ความต้องการ และสามารถตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจ เช่น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ด้วยการพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้จากบริษัท ท่านต้องการให้บริษัทติดต่อท่านอย่างไร ฯลฯ เพื่อทราบข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของบริษัท เป็นต้น

          6.2.8 เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อปรับปรุงการจัดวางรูปแบบ และปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อการให้บริการแก่ท่าน เป็นต้น

          6.2.9 เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน เป็นต้น

          6.2.10 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล ผู้มีอำนาจ หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อว่ากฎหมายกำหนดให้บริษัทปฏิบัติดังกล่าวและหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการ หรือคำสั่งของรัฐบาล เพื่อให้และจัดการกับบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อออกใบกำกับภาษีหรือแบบยื่นภาษีฉบับเต็ม เพื่อแจ้งธุรกรรมต้องสงสัยต่อหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานด้านภาษี ผู้บังคับใช้กฎหมายด้านบริการทางการเงิน และหน่วยงานรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ และตรวจสอบหรือป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น

          6.2.11 เพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัท เพื่อใช้สิทธิของบริษัทและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท เพื่อตรวจสอบและป้องกัน การกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึง การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น เพื่อดำเนินการบริหาร การจัดทำรายงาน นโยบายภายในตามขอบเขตในการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นต้น

          6.2.12 เพื่อตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจต่อบริษัท เช่น เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทำการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านความเสี่ยงทางธุรกิจต่อบริษัท ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ เป็นต้น

          6.2.13 เพื่อบริหารความเสี่ยง เช่น เพื่อจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง จัดทำการสรุปข้อมูลสำหรับการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์และคาดเดาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการรับมือ เพื่อประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ และแนะนำหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงและหาวิธีการใด ๆ ในการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

          6.2.14 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมองค์กร เช่น ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน บริษัทอาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

          6.2.15 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อท่าน เช่น บริษัทไม่อาจดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาและท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส นอกจากนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทหรือท่านต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

7. บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามต่อไปนี้
     บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามต่อไปนี้ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากท่านคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว
     7.1 บริษัทในเครือ
          บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 6 ด้านบนแก่ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือดังกล่าว จะทำให้บริษัทอื่น ๆ เหล่านั้น ภายในกลุ่มสามารถใช้ความยินยอมที่บริษัทได้มา

     7.2 ผู้ให้บริการของบริษัท
          บริษัทอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเพื่อให้บริการต่าง ๆ แทนบริษัทหรือเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท ผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้าน โลจิสติกส์และการขนส่ง (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (4) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัย (5) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ (6) บริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจ (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (9) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (10) บริษัทที่ให้บริการด้านแคมเปญ งานกิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (11) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (12) ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก (13) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (14) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (15) ทนายความ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึง การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีและ/หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ในการช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของบริษัท (16) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร และ (17) ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้
          ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และบริษัทจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่บริษัททำงานด้วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด

     7.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
          บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทและกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มในการใช้บริการจากบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัทที่ออกบัตร บริษัทที่คีย์ข้อมูล บริษัทบัตรเครดิต บริษัทที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริษัทที่ให้บริการรับชำระเงิน บริษัทที่ให้บริการชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการด้านการสำรวจวิจัยการตลาด ผู้ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงิน และ ผู้สนับสนุนอื่น ๆ

     7.4 บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด
          ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคำสั่ง ที่ออกตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล กรมบังคับคดี ผู้มีอำนาจ หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลอื่นหากบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลที่สาม หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง ความปลอดภัย รวมทั้งความเสี่ยงอื่นใด

     7.5 สมาคมและชมรม
          ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถาบัน สมาคม หรือชมรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง ความปลอดภัย รวมทั้งความเสี่ยงอื่นใด

     7.6 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่
          ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน บริษัทย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับการโอนหรือที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     7.7 บุคคลภายนอก
          บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ แก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น บริษัทตัวแทน บริษัทคู่ค้า และบริษัทอื่น ๆ ลูกค้าท่านอื่น บุคคลอื่นที่มีการอ้างอิงตามกฎหมาย เป็นต้น แล้วแต่กรณี

8. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ
     บริษัทอาจจะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังต่างประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย เช่น เมื่อบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเพื่อรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อบริษัทจะต้องส่งข้อมูลธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศไปยังบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ ผ่านตัวกลางการจัดการการโอนเงินระหว่างประเทศ
     เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เพียงพอ หรือดำเนินการให้แน่ใจว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจะต้องได้รับคำยืนยันตามสัญญาจากบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศไทย

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้โดยมีระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลดังกล่าวมา ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นหากกฎหมายกำหนด

10. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ต่อบุคคลที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัทสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิต่อไปนี้
     10.1 สิทธิในการเข้าถึง
          ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศเกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอ

     10.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
          ท่านอาจมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

     10.3 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
          ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับตัวท่าน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ มีโครงสร้างชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ข้อมูลนี้เป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัท (ข) หากบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอาศัยความยินยอมของท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน

     10.4 สิทธิในการคัดค้าน
          ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพื่อทำการตลาดทางตรง

     10.5 สิทธิในการจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี

     10.6 สิทธิในการถอนความยินยอม
          ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ท่านได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     10.7 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยกเว้นแต่ว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหากบริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

     10.8 สิทธิในการร้องเรียน
          ท่านอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุในส่วนนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้โดยใช้ที่อยู่ในส่วน "ติดต่อบริษัท" คำร้องขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจมีบางกรณีที่บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยสมควรและโดยชอบ เช่น เมื่อบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล
          หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านอาจแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อกังวลของท่านก่อนเพื่อให้บริษัทพิจารณาแก้ไขข้อกังวลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทได้ให้ไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้

11. การดำเนินการเกี่ยวกับลูกค้านิติบุคคล
     บริษัทไม่มีเจตนาในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านิติบุคคลหรือข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใน บริษัทเท่านั้น
     ในกรณีที่ลูกค้านิติบุคคลของบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล ท่านในฐานะลูกค้านิติบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้บริษัทให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่ท่านได้
     11.1 ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่เปิดเผยให้แก่บริษัทและจะแจ้งบริษัทหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี)

     11.2 ได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

     11.3 ได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว และ

     11.4 จะดำเนินการเพื่อให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึง การที่บริษัทมีสิทธิที่จะรายงานผลการทำธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยของลูกค้านิติบุคคล รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กลับไปยังลูกค้านิติบุคคลได้

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
     บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอันเนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทเผยแพร่บน https://www.srtforex.com อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

13. ติดต่อบริษัท
     หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยบริษัทยินดีที่จะช่วยเหลือท่านในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน โปรดติดต่อบริษัท
     13.1 บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด
           • 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 19 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
           • Call Center 02-054-4000
           • https://www.srtforex.com

     13.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          • 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 19 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
          • Email: dpo@srtforex.com